INTERN REGLEMENT VAN KTC SORGVLIET
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het intern reglement te kennen.


Leden

Men is lid vanaf het moment dat het jaarlijks lidgeld is betaald en de beurtrol voor de bardienst is vastgelegd.

KTC Sorgvliet is een besloten club. Iedereen die zich wil aansluiten zal, mits aanvaarding door het bestuur en
de betaling van het lidgeld, toegelaten worden om als spelend lid te functioneren.
Ieder lid is vrij om zich uit de vereniging terug te trekken.

Een toegetreden lid neemt niet deel aan het beleid van de club en heeft geen stemrecht.
Een vast lid maakt deel uit van de algemene vergadering en heeft er stemrecht.
Het verzoek om vast lid te worden dient gericht te worden aan het bestuur.
Aanvaarding als vast lid wordt beslist door de algemene vergadering.
Een erelid is een vast lid die de algemene vergadering kan toekennen aan personen die hun naam of faam op
uitzonderlijke wijze ten dienste stellen of wegens bewezen diensten aan de club.

Chaletbeurtrol

Beurtrol bardienst

Elk lid ouder dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar op 1 januari van het beginnende seizoen, aanvaardt
meerderebeurtrollen bardienst (het aantal wordt jaarlijks bepaald door het bestuur, de data worden in
samenspraak vastgelegd bij inschrijving) in onze chalet te vervullen en dit zoals een goede huisvader
past.

De sleutel wordt afgehaald bij het aangeduide bestuurslid.
De barman/vrouw is verantwoordelijk voor de sleutel. Bij verlies kan een vergoeding gevraagd worden.
Dupliceren van de sleutel is verboden.
Ten laatste 15 minuten na sluiting wordt de sleutel terugbezorgd.

In de bar wordt contant of elektronisch betaald. De barman/vrouw kan verantwoordelijk gesteld worden voor
onbetaalde
rekeningen.

Financiële afrekening van de beurtol gebeurt door:

 • De staat van de dag ontvangsten (cash en elektronisch) op te maken en deze te deponeren in de daartoe
  voorziene bus.
 • Het storten of overschrijven van de totale som van de dag cash op het opgegeven rekeningnummer uiterlijk de
  eerstvolgende werkdag na de bardienst.

Tijdens de week is de chalet open vanaf 19.00u tot 23.30u.
In het weekend en op feestdagen van 11.00u tot 17.00u en van 17.00u tot 23.30u.

Bij regenweer en niet bespeelbaarheid van de terreinen moet de barman/vrouw met chaletdienst de toegang tot de
terreinen weigeren.
Bij twijfel of meningsverschil dient een bestuurslid gecontacteerd te worden. De chalet mag gesloten worden 1
uur na aanvang van de niet bespeelbaarheid.
De bespeelbaarheid dient regelmatig gecontroleerd te worden, ook na vroegtijdige sluiting.
Indien de terreinen opnieuw bespeelbaar zijn moet de chalet opnieuw worden geopend.

Bij verhindering dient er zelf voor vervanging gezorgd te worden na akkoord van een bestuurslid.
De overlater blijft aansprakelijk voor de verplichtingen tijdens en na de beurtrol zolang de beurtrol niet werd
overgedragen met goedkeuring van een bestuurslid.
Het niet vervullen van de bardienstverplichtingen kan het bestuur sanctioneren met een geldboete, een extra
bardienst of een voordracht bij de algemene vergadering tot tijdelijke of definitieve uitsluiting.

Bij bezoek van controleorganismen dient verwezen te worden naar de voorzitter, de ondervoorzitter of de
secretaris-penningmeester.

Gebruik van het clubhuis buiten het seizoen

De chalet kan buiten het seizoen ter beschikking worden gesteld aan leden.
De voorwaarden worden vastgelegd door het bestuur en volgens een vooraf opgemaakte individuele overeenkomst.

Tennisseizoen

Jaarlijks beslist het bestuur over begin en einde van het tennisseizoen.
Er wordt enkel gespeeld met aangepaste kledij en tennispantoffels met vlakke zool.
Bij slechte weersomstandigheden, waardoor schade aan de terreinen zou kunnen optreden, mag er niet gespeeld
worden.
Na elke speelbeurt dient het terrein geveegd, zo nodig gesproeid en afgesloten te worden.
Er wordt nooit eigenhandig gravel toegevoegd.
Vergoede tennislessen worden enkel gegeven door een lesgever die aanvaard werd door het bestuur.
De gastvrijheid van de club laat toe 3 x een gastspeler uit te nodigen. Uiteraard hebben eigen leden steeds
voorrang.
De verlichting van het terrein wordt uitgeschakeld na het spelen en er geen andere leden binnen het uur het
terrein gaan betreden.
Opnieuw inschakelen is enkel toegelaten na een half uur na uitschakeling om beschadiging van de verlichting te
voorkomen.
Alle veroorzaakte schade door het niet naleven van deze richtlijn kan verhaald worden op het lid.

Verzekering & verantwoordelijkheden

Elk lid van KTC Sorgvliet is, door aansluiting bij KTC Sorgvliet, lid van Tennis Vlaanderen en heeft hierdoor
een sportongevallenverzekering (tennis) onderschreven.
De aansluiting bij Tennis Vlaanderen en de onderschrijving van de verzekering, alsook de voorwaarden en de
omvang van de dekking, vallen buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Recht op afbeelding

Elk lid geeft aan KTC Sorgvliet de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen
van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de
vereniging.
Het lid heeft evenwel het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

Algemene gedragsregels

Door betaling van het lidgeld aanvaardt elk lid de gedragscode van Tennis Vlaanderen en verplicht zich te
onthouden van elke vorm van racisme, pesterijen en discriminatie in hun uitlatingen en gedragingen op en rond
het sportcomplex.
Onze sportvereniging engageert zich om de geschreven en ongeschreven regels die bij onze sport horen, na te
leven en te streven naar een omgeving waarin elke betrokkene beschermd is tegen agressie, discriminatie, pesten
en seksuele intimidatie.
Iedereen die lid is van de vereniging en/of de vereniging bezoekt, onderschrijft de doelstellingen en het intern
reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is
van harte welkom.
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet
kunnen voelen.
Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze
vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende,
racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten,
ontoelaatbaar vinden.

Het bestuur van KTC Sorgvliet vraagt van alle leden, ouders van jeugdleden of andere bezoekers, dat zij
meewerken aan het naleven van de omgangregels.
Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat
als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de
  vereniging
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 • Ik val de ander niet lastig
 • Ik berokken de ander geen schade
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
 • Ik negeer de anderen niet
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of
  uiterlijk
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik
  een ander om hulp
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt
  eropaan en meld dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon van de vereniging

Overtredingen van het intern reglement

Bij niet-naleving van het intern reglement kan het bestuur volgende sancties opleggen: een waarschuwing, een
geldboete of een voordracht aan de algemene vergadering tot tijdelijke of definitieve uitsluiting van
lidmaatschap.

Versie 1, goedgekeurd op de bijzondere algemene vergadering van 26/11/2022