HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN KTC SORGVLIET

Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere vastgestelde regels en bepalingen te kennen.

1. Stichting en doel

KTC Sorgvliet werd gesticht in 1940 en is gevestigd in het park Sorgvliet te Hoboken, Broydenborglaan. Onze club heeft tot doel de tennissport te beoefenen en te bevorderen.

2. Bestuur

Het bestuursorgaan bestaat minimum uit 3 leden en heeft volgende functies:
een voorzitter, een secretaris-penningmeester, een chalet verantwoordelijke, een materiaalmeester, een feestbestuurder en een vertrouwenspersoon.
De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van 3 jaar.
Het bestuursorgaan vergadert in principe 1x per maand. Bestuursvergaderingen worden enkel bijgewoond door bestuursleden tenzij na uitnodiging door de voorzitter.

3. Leden

Men is lid vanaf het moment dat het jaarlijks lidgeld is betaald en de beurtrol voor de bardienst is vastgelegd.
KTC Sorgvliet is een besloten club. Iedereen die zich wil aansluiten zal, na aanvaarding door het bestuur, toegelaten worden om als spelend lid te functioneren.
Ieder lid is vrij om zich uit de vereniging terug te trekken.
Een toegetreden lid neemt niet deel aan het beleid van de club en heeft geen stemrecht.
Een vast lid maakt deel uit van de algemene vergadering en heeft er stemrecht. Het verzoek om vast lid te worden dient gericht te worden aan het bestuur. Aanvaarding als vast lid wordt beslist de algemene vergadering.
Een erelid is een vast lid die de algemene vergadering kan toekennen aan personen die hun naam of faam op uitzonderlijke wijze ten dienste stellen of wegens bewezen diensten aan de club.

4. Lidgelden

Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur.

5. Chaletbeurtrol

5.1 Beurtrol bardienst

Elk lid ouder dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar op 1 januari van het beginnende seizoen, aanvaardt meerdere beurtrollen bardienst (het aantal wordt jaarlijks bepaald door het bestuur, de data worden in samenspraak vastgelegd bij inschrijving) in onze chalet te vervullen en dit zoals een goede huisvader past.
De sleutel wordt afgehaald bij het aangeduide bestuurslid.
De barman/vrouw is verantwoordelijk voor de sleutel. Bij verlies kan een vergoeding gevraagd worden. Dupliceren van de sleutel is verboden. Ten laatste 15 minuten na sluiting wordt de sleutel terugbezorgd.
In de bar wordt contant betaald. De barman/vrouw kan verantwoordelijk gesteld worden voor onbetaalde rekeningen.
Tijdens de week is de chalet open vanaf 19.00u. In de weekends en op feestdagen van 11.00u tot 17.00u en van 17.00u tot 23.30u. De chalet mag gesloten worden vanaf 23.30u.
Bij regenweer en onbespeelbaarheid van de terreinen moet de barman/vrouw met chaletdienst de toegang tot de terreinen weigeren.
Bij twijfel of meningsverschil dient een bestuurslid gecontacteerd te worden. De chalet mag gesloten worden 1 uur na aanvang van de onbespeelbaarheid.
De bespeelbaarheid dient regelmatig gecontroleerd te worden, ook na sluiting. Indien de terreinen terug bespeelbaar zijn moet de chalet opnieuw worden geopend.

Afrekening gebeurt door:

een staat van de dag ontvangsten op te maken en deze te deponeren in de daartoe voorziene bus.
storten of overschrijven van de totale som van de dag ontvangsten op het opgegeven rekeningnummer de eerstvolgende werkdag na de bardienst.

Bij verhindering dient er zelf voor vervanging gezorgd te worden na akkoord van een bestuurslid . Overlater en overnemer zijn en blijven hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen tijdens en na de beurtrol.
Het niet vervullen van de bardienstverplichtingen kan het bestuur sanctioneren met een geldboete, een extra bardienst of, bij herhaling, een definitieve uitsluiting.
Bij bezoek van controleorganismen dient verwezen te worden naar de voorzitter, de ondervoorzitter of de secretaris-penningmeester. Huisdieren zijn niet toegelaten in onze chalet.

5.2 Gebruik van het clubhuis buiten het seizoen

De chalet kan buiten het seizoen ter beschikking worden gesteld aan leden. De voorwaarden worden vastgelegd door het bestuur en volgens een vooraf opgemaakte individuele overeenkomst.

6. Tennis

Jaarlijks beslist het bestuur over begin en einde van het tennisseizoen.
Er wordt enkel gespeeld met aangepaste kledij en tennispantoffels met vlakke zool.
Bij slechte weersomstandigheden, waardoor schade aan de terreinen zou kunnen optreden, mag er niet gespeeld worden.
Na elke speelbeurt dient het terrein geveegd, zo nodig gesproeid en afgesloten te worden.
Er wordt nooit eigenhandig gravel toegevoegd.
Bij drukke bezetting wordt maximaal 1 uur gespeeld, bij voorkeur dubbel.
Vergoede tennislessen worden enkel gegeven door een lesgever die aanvaard werd door het bestuur.
De gastvrijheid van de club laat toe 3 x een gastspeler uit te nodigen. Uiteraard hebben eigen leden steeds voorrang.
De verlichting van het terrein wordt uitgeschakeld na het spelen en er geen andere leden het terrein gaan betreden. Opnieuw inschakelen is enkel toegelaten na een half uur om beschadiging te voorkomen. Alle veroorzaakte schade door het niet naleven van deze richtlijn kan verhaald worden op het lid.

7. Verzekering & verantwoordelijkheden

Elk lid van KTC Sorgvliet is, door aansluiting bij KTC Sorgvliet, lid van Tennis Vlaanderen en heeft hierdoor een sportongevallenverzekering (tennis) onderschreven. De aansluiting bij Tennis Vlaanderen en de onderschrijving van de verzekering, alsook de voorwaarden en de omvang van de dekking, vallen buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Ieder lid aanvaardt door het betalen van het lidgeld dat noch de club noch het bestuur noch de individuele bestuursleden afzonderlijk verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor om het even welke schade of letsel, op, rond of buiten het complex.
Minderjarige leden blijven onder de toezicht verplichting van hun wettelijke vertegenwoordigers op weg naar, van en op het sportcomplex zelf.

8. Recht op afbeelding

Elk lid geeft aan KTC Sorgvliet de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging.
Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

9. Algemene gedragsregels

Door betaling van het lidgeld aanvaardt elk lid de gedragscode van Tennis Vlaanderen en verplicht zich te onthouden van elke vorm van racisme, pesterijen en discriminatie in hun uitlatingen en gedragingen op en rond het sportcomplex.
Onze sportvereniging engageert zich om de geschreven en ongeschreven regels die bij onze sport horen, na te leven en te streven naar een omgeving waarin elke betrokkene beschermd is tegen agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.
Iedereen die lid is van de vereniging en/of de vereniging bezoekt, onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen.
Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Het bestuur van KTC Sorgvliet vraagt van alle leden, ouders van jeugdleden of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangregels.
Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 • Ik val de ander niet lastig
 • Ik berokken de ander geen schade
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
 • Ik negeer de ander niet
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt eropaan en meld dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon van de vereniging

10. Overtredingen van het huishoudelijk reglement

Bij niet-naleving van het huishoudelijk reglement kan het bestuur volgende sancties opleggen: een waarschuwing, een geldboete en een voordracht aan de algemene vergadering tot tijdelijke of definitieve uitsluiting van lidmaatschap.

11. Wijzigingen aan het huishoudelijke reglement

Elk voorstel dat een wijziging van het huishoudelijke reglement inhoudt, moet voorgelegd worden aan het bestuur. Het bestuur oordeelt of de wijziging kan worden doorgevoerd.